Instalacja gazowa

Bezpieczeństwo użytkowania gazu wg PGNiG

Gaz ziemny jest bezpiecznym paliwem, jeżeli przy jego stosowaniu są przestrzegane następujące zasady:

 • przewody spalinowe i wentylacyjne są drożne i utrzymywane w należytej sprawności (przeglądy przynajmniej raz na rok) – przeglądu takiego dokonuje kominiarz i wystawia stosowne zaświadczenie,
 • instalacja gazowa jest szczelna, utrzymywana w odpowiednim stanie technicznym i poddawana obowiązkowemu sprawdzeniu co najmniej raz w roku,
 • urządzenia gazowe są utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym,
 • nie są dokonywane samowolnie przeróbki i naprawy instalacji gazowych,
 • nie są dokonywane manipulacje przy gazomierzu,
 • nie są podłączane dodatkowe urządzenia gazowe z pominięciem wymagań określonych w Prawie Budowlanym, dotyczących:
  • wykonania projektu budowlanego instalacji,
  • uzyskania pozwolenia na budowę instalacji gazowej,
  • uzyskania protokołu z próby szczelności,
  • uzyskania protokołu/opinii dot. sprawdzenia przewodów wentylacyjnych i spalinowych,
  • wykonania instalacji przez uprawnionego wykonawcę,
  • uzyskania prawomocnego potwierdzenie zgłoszenia zakończenia budowy instalacji.

Aby bezpiecznie użytkować urządzenia gazowe należy:

 • stosować wyłącznie urządzenia z atestem,
 • dokonywać regularnych przeglądów urządzeń gazowych i przewodów kominowych oraz utrzymywać je w odpowiednim stanie technicznym,
 • nie dokonywać samodzielnych przeróbek urządzeń,
 • nie zaklejać otworów wentylacyjnych.

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zaznajomić się z instrukcją obsługi urządzenia. Przestrzeganie podanych w niej zasad, gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania tych urządzeń.

Co robić, gdy wyczuje się gaz w domu?

Jeżeli wyczujemy ulatniający się gaz, należy:

 • nie używać otwartego ognia,
 • nie włączać ani nie wyłączać światła i innych urządzeń elektrycznych (możliwość powstania iskry),
 • otworzyć okna i drzwi w celu wywołania „przeciągu”, by zapobiec gromadzeniu się gazu,
 • zamknąć kurki odcinające dopływ gazu do instalacji i urządzeń,
 • ostrzec innych mieszkańców budynku,
 • opuścić budynek,
 • powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Straż Pożarną tel. 998, w telefonii komórkowej nr 112.